Click here to reduce the page size Click here for the normal page size Click here to increase the page size
 
Banner

Content

 

Croeso

 
Welcome - Home Page
Welcome - Home Page


Ni, Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC), Estyn (Prif Arolygiaeth Ei Mawrhydi dros Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru), Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC), a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) yw’r pedwar prif gorff arolygu, archwilio ac adolygu yng Nghymru. Mae ein gwaith yn ymwneud â dinasyddion Cymru – y bobl sy’n defnyddio gwasanaethau cyhoeddus nawr, y bobl fydd eu hangen yn y dyfodol a’r bobl sydd am gael sicrwydd bod gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru yn ddiogel ac o ansawdd da.

Rydym yn bedair arolygiaeth sector annibynnol, gref gydag awdurdod proffesiynol yn ein meysydd ein hunain. Mae AGGCC, Estyn, AGIC a SAC wedi gwneud cytundeb strategol rhwng ein sefydliadau yn amlinellu’r ymrwymiad i gydweithio’n agosach i annog gwelliant mewn gwasanaethau cyhoeddus.

               
Huw Vaughan Thomas                     Ann Keane
Archwilydd Cyffredinol Cymru           Prif Arolygydd Addysg a Hyfforddiant yng Nghymru
Swyddfa Archwilio Cymru                 Estyn
                            
   
Peter Higson                                   Imelda Richardson 
Prif Weithredwr                               Prif Arolygydd 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru        Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru


05/03/2014

Cysylltwch â ni

 
Cysylltwch a ni
Cysylltwch a ni

Cliciwch yma i ddarllen yr adroddiad diweddaraf ar    
wasanaethau gofal yn eich ardal

Cliciwch yma i ddysgu mwy am safonau a                
pherfformiad darparwyr addysg a hyfforddiant            
yng Nghymru

 

Cliciwch yma i ddarganfod os yw eich                   
gwasanaethau iechyd lleol yn cwrdd â disgwyliadau                               

Cliciwch yma i weld os yw eich arian cyhoeddus        
yn cael ei wario’n gywir

 

 

13/04/2012

 

Newyddion

 
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn symud i Ferthyr Tudful
Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn symud i Ferthyr Tudful

Rydym yn symud i Ferthyr Tudful dros benwythnos 19 a 20 Hydref 2013.

Ein cyfeiriad newydd fydd:

21/10/2013

Effaith absenoldeb athrawon - Medi 2013
Effaith absenoldeb athrawon - Medi 2013

Mae’r adroddiad yn archwilio ‘effaith strategaethau ysgolion i gyflenwi yn ystod absenoldeb athrawon ar gynnydd dysgwyr a chyflogaeth, hyfforddiant a defnyddio athrawon cyflenwi yn effeithiol ac effeithlon’. Mae’r adroddiad yn cynnwys astudiae ...

17/09/2013

Gormod o Gynghorau Tref a Chymuned Cymru yn Dal i Fethu Bodloni'r Safonau Ariannol
Gormod o Gynghorau Tref a Chymuned Cymru yn Dal i Fethu Bodloni'r Safonau Ariannol

Mae Archwilwyr yn dal i ganfod gwendidau cyffredin a sylfaenol yn nhrefniadau llywodraethu a rheolaeth ariannol sawl Cyngor Tref a Chymuned ledled Cymru.

Yn ôl adroddiad Archwilydd Cyffredinol Cymru a gaiff ei gyhoeddi heddiw, mae cyfrifon lleol ...

17/09/2013

Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2012/13 ar Oruchwyliaeth Statudol Bydwragedd yng Nghymru
Cyhoeddi Adroddiad Blynyddol 2012/13 ar Oruchwyliaeth Statudol Bydwragedd yng Nghymru
Heddiw bydd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn cyhoeddi ei Adroddiad Awdurdod Goruchwylio Lleol (AGLl) Blynyddol i’r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth ynglyn â Goruchwyliaeth Statudol Bydwragedd yng Nghymru.

 

Mae&rsquo ...
09/09/2013

WCAGAA